Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt

SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ


Automobilio pirkimas

Automobilio pirkimas
#139     2004-11-23 14:24   Laima

Biudžetinė įstaiga perka automobilį iš fizinio asmens.kaip įforminti automobilio pirkimą,kokiais dokumentais vadovaudamasi įstaiga gali apmokėti už automobilį,ar atskaitomi kokie mokesčiai. Ačiū.

Siūlau šalinti

#549     2004-11-24 12:14   Jolanta

Visu pirma turi buti sutartis! Priemimo - perdavimo aktas! Imone jokiu mokesciu nemoka! Viskas tvarkoma per komisa!

  0
  0
Siūlau šalinti

#550     2004-11-24 12:27   Riomi

Jolantos atsakymas dėl mokesčių neteisingas
Susiraskit 2001 11 22-28 Mokesčių žinių 47 Nr, atsiverskit 8 puslapį ir paskaitykit.

  0
  0
Siūlau šalinti

#551     2004-11-24 12:30   Riomi

Taisau datą - 2004 metai

  0
  0
Siūlau šalinti

#552     2004-11-24 14:19   Petras

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO

2002 m. liepos 2 d. Nr. IX-1007

KOMENTARAS

http://comments.vmi.lt/...OpenDocument

32 straipsnis. Pajamų mokesčio nuo kai kurių turto pardavimo pajamų perskaičiavimas
2003 m. lapkričio 25 d. įstatymas Nr. IX-1848 (Žin., 2003, Nr. 116-5254)

1. Gyventojas, gavęs pajamų iš Lietuvos vienetų, iš užsienio vienetų per jų nuolatines buveines arba iš nenuolatinių Lietuvos gyventojų per jų nuolatines bazes už kilnojamojo daikto, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, už nekilnojamojo daikto, esančio Lietuvoje, pardavimą arba kitokį perleidimą nuosavybėn, taip pat ne individualios veiklos pajamų už nenukirsto miško, apvaliosios medienos, netauriųjų metalų laužo pardavimą arba kitokį perleidimą nuosavybėn, nuo kurių šio Įstatymo 23 straipsnio nustatyta tvarka buvo išskaičiuotas pajamų mokestis, turi teisę kreiptis į mokesčio administratorių dėl pajamų mokesčio už parduotą daiktą perskaičiavimo, t. y. kad būtų apskaičiuojamas pajamų mokestis iš gautų pajamų atėmus šio Įstatymo 19 straipsnyje nustatytas išlaidas.

Komentaras

1. GPMĮ 32 straipsnio nuostatos dėl pajamų mokesčio perskaičiavimo taikomos tais atvejais, kai nuolatinis arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas gauna pajamų iš Lietuvos vienetų, iš užsienio vienetų per jų nuolatines buveines arba iš nenuolatinių Lietuvos gyventojų per jų nuolatines bazes už kilnojamojo daikto, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, arba nekilnojamojo daikto, esančio Lietuvoje, pardavimą arba kitokį perleidimą nuosavybėn, nuo kurių minėtieji asmenys išskaičiavo 15 proc. pajamų mokestį ir sumokėjo į biudžetą nuo visos gyventojui išmokamos už parduotą daiktą sumos. Apmokestinamosios pajamos apskaičiuojamos ir pajamų mokestis už parduotą daiktą perskaičiuojamas, atėmus tokio turto įsigijimo išlaidas. Iš gautų turto pardavimo arba kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų atimamos išlaidos, kurias gyventojas patyrė įsigydamas turtą (žr. 19 str. komentarą).

2. Mokesčio administratorius perskaičiuoja pajamų mokestį tik tuo atveju, kai pateikiami šio Įstatymo 19 straipsnio reikalavimus atitinkantys išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

1. Pajamų mokestis už parduotą daiktą perskaičiuojamas tik tuo atveju, kai pateikiami visi reikalingi daikto įsigijimo ir pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn kainą pagrindžiantys dokumentai, turintys visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme (Žin., 2001, Nr. 99-3515) bei kituose teisės aktuose nustatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus ir atitinkantys visus tokių dokumentų blankams nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės reikalavimus, galiojančių sandorių ir (arba) užsienio vienetų bei gyventojų surašyti dokumentai, jei iš šių dokumentų galima nustatyti ūkinės operacijos turinį. Taip pat turi būti pateikiami mokesčių, rinkliavų sumokėjimą patvirtinantys atitinkami dokumentai (žr. 19 str. komentarą). Jeigu pateiktieji dokumentai neatitinka GPMĮ 19 straipsnyje nustatytų reikalavimų, gyventojo prašymas dėl pajamų mokesčio perskaičiavimo nenagrinėjamas ir pajamų mokestis neperskaičiuojamas. Tokiu atveju gyventojas informuojamas raštu arba telefonu, kad jo prašymas nenagrinėjamas ir mokestis neperskaičiuojamas iki to laiko, kol jis nepateiks visų reikalingų dokumentų.

Pavyzdžiai:

1. UAB „X“ 2003-04-15 iš gyventojo nupirko patalpas, kurias gyventojas buvo įsigijęs 2002-07-18. Vadinasi, UAB „X“ išmokėdama gyventojui turto pardavimo pajamas, tarkime 19000 litų, apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą 15 proc. pajamų mokestį, t.y 2850 litų (19000x15/100). Gyventojas, pardavęs UAB „X“ patalpas, kreipiasi į mokesčio administratorių dėl pajamų mokesčio perskaičiavimo, t.y. pateikia patalpų įsigijimo kainą (15000 Lt) patvirtinantį dokumentą. Mokesčio administratorius pagal pateiktą gyventojo prašymą bei patalpų įsigijimo išlaidas patvirtinančius dokumentus, bei remdamasis UAB „X“ išduota pažyma apie sumokėtą į biudžetą pajamų mokesčio sumą, perskaičiuoja mokėtiną į biudžetą pajamų mokesčio sumą. Perskaičiuota pajamų mokesčio suma yra 600 Lt (19000-15000)x15/100. Kadangi UAB „X“ į biudžetą pervedė 2850 Lt pajamų mokesčio, tai gyventojui šiuo atveju permokėta pajamų mokesčio suma 2250 Lt (2850-600) grąžinama Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.
2. UAB „X“ užsiimanti automobilių prekyba komiso pagrindais, išmokėdama gyventojui pinigus už parduodamą automobilį (įsigytą 2003-01-15), išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą 15 proc. pajamų mokestį nuo visos turto pardavimo sumos. Pajamų mokestis perskaičiuojamas 1 pavyzdyje nurodyta tvarka.

3. Prašymai perskaičiuoti pajamų mokestį pateikiami centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta ir su finansų ministru suderinta tvarka.

1. Prašymai perskaičiuoti pajamų mokestį pateikiami vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-21 „Dėl prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį pateikimo taisyklių“(Žin., 2003, Nr. 10-387) patvirtintomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės).
2. Gyventojas užpildo minėtu įsakymu patvirtintą Prašymą (FR0464 forma) ir Aprašą (FR0465 forma), kuriuos pateikia pasirinktinai vienai iš nurodytų AVMI:
- kurios teritorijoje yra (privalo būti) įregistruotas pajamų mokestį išskaičiuojantis asmuo, arba
- kurios teritorijoje gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą arba gyvenamąją vietą.
3. Gyventojas, gavęs pajamų už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn daiktą, turi teisę Prašymą AVMI teikti tą mokestinį laikotarpį, kai gavo daikto pardavimo arba kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų, arba mokestiniam laikotarpiui pasibaigus Prašymą turi pateikti kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija.
4. Visus pateikiamus Prašymui nagrinėti reikalingus išlaidas ir pajamas pagrindžiančius dokumentus gyventojas turi surašyti prie Prašymo pridedamame Apraše.
5. Prašymas ir Aprašas lieka AVMI, o kiti dokumentai, įrodantys turto pardavimo ir įsigijimo išlaidas, grąžinami gyventojui, pasirašiusiam Apraše, kad dokumentus gavo, t.y. po pajamų ir pajamų mokesčio perskaičiavimo dokumentų originalai grąžinami gyventojui. Dokumentus grąžinantis AVMI darbuotojas pasirašo; gyventojas pasirašo, kad dokumentus pagal Aprašą atsiėmė.

4. Mokesčio permoka grąžinama Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 38 straipsnyje (2002 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. IX-955 redakcija) nustatyta, kad mokesčių administratorius privalo mokesčio mokėtojui mokesčio permoką grąžinti per 30 dienų po raštiško prašymo grąžinti mokestį gavimo, o kai atliekamas mokesčio mokėtojo patikrinimas – ne vėliau kaip per 10 dienų po mokesčio administratoriaus surašyto sprendimo dėl patikrinimo akto gavimo dienos, ir jei patikrinimo metu nenustatyta pažeidimų – ne vėliau kaip per 10 dienų po patikrinimo pabaigos.

  0
  0
Siūlau šalinti