SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt


naujas sąsk. planas

naujas sąsk. planas
#1013     2004-12-16 09:33   virga

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKAITOS INSTITUTO STANDARTŲ TARYBOS
N U T A R I M A S

DĖL PAVYZDINIO SĄSKAITŲ PLANO PATVIRTINIMO

2004 m. sausio 7 d. Nr. 2
Vilnius

Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų taryba n u t a r i a patvirtinti pridedamą pavyzdinį sąskaitų planą.

STANDARTŲ TARYBOS PIRMININKAS GINTARAS ČERNIUS
______________
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos
2004 m. sausio 7 d. nutarimu Nr. 2

PAVYZDINIS SĄSKAITŲ PLANAS

1 ILGALAIKIS TURTAS

11 Nematerialusis turtas

111 Plėtros darbai
1110 Įsigijimo savikaina
1118 Amortizacija (-)
1119 Vertės sumažėjimas (-)

112 Prestižas
1120 Įsigijimo savikaina
1128 Amortizacija (-)
1129 Vertės sumažėjimas (-)

113 Patentai, licencijos
1130 Įsigijimo savikaina
1138 Amortizacija (-)
1139 Vertės sumažėjimas (-)

114 Programinė įranga
1140 Įsigijimo savikaina
1148 Amortizacija (-)
1149 Vertės sumažėjimas (-)

115 Kitas nematerialusis turtas
1150 Įsigijimo savikaina
1151 Išankstiniai apmokėjimai
1158 Amortizacija (-)
1159 Vertės sumažėjimas (-)

12 Materialusis turtas

120 Žemė
1200 Įsigijimo savikaina
1201 Perkainojimas
1209 Vertės sumažėjimas (-)

121 Pastatai ir statiniai
1210 Įsigijimo savikaina
1211 Perkainojimas
1212 Ruošiami naudoti
1217 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
1218 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)
1219 Vertės sumažėjimas (-)

122 Transporto priemonės
1220 Įsigijimo savikaina
1221 Perkainojimas
1222 Ruošiamos naudoti
1227 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
1228 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)
1229 Vertės sumažėjimas (-)

123 Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
1230 Įsigijimo savikaina
1231 Perkainojimas
1232 Ruošiami naudoti
1237 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
1238 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)
1239 Vertės sumažėjimas (-)

124 Mašinos ir įrengimai
1240 Įsigijimo savikaina
1241 Perkainojimas
1242 Ruošiamos naudoti
1247 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
1248 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)
1249 Vertės sumažėjimas (-)

125 Nebaigta statyba
1250 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys
1251 Perkainojimas
1252 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti ilgalaikį materialųjį turtą
1259 Vertės sumažėjimas (-)

126 Kitas materialusis turtas
1260 Įsigijimo savikaina
1261 Perkainojimas
1262 Ruošiamas naudoti
1263 Išankstiniai apmokėjimai
1267 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
1268 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)
1269 Vertės sumažėjimas (-)

16 Finansinis turtas

160 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
1600 Investicijos į dukterines įmones
1601 Investicijos į asocijuotas įmones
1609 Vertės sumažėjimas (-)

161 Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms
1610 Paskolos dukterinėms įmonėms
1611 Paskolos asocijuotoms įmonėms
1619 Abejotinos skolos (-)

162 Po vienerių metų gautinos sumos
1621 Prekybos skolos
1622 Išankstiniai apmokėjimai
1623 Lizingo (finansinės nuomos) skolininkai
1624 Po vienerių metų gautinos sumos
1629 Abejotinos skolos (-)

163 Kitas finansinis turtas
1631 Kitos investicijos
1632 Ilgalaikės investicijos laikomos iki išpirkimo
1633 Kitas ilgalaikis finansinis turtas
1639 Vertės sumažėjimas (-)

164 Atidėtojo pelno mokesčio turtas
1641 Atidėtojo pelno mokesčio turtas
1649 Vertės sumažėjimas (-)

2 TRUMPALAIKIS TURTAS

20 Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

201 Atsargos
2011 Žaliavos ir komplektavimo gaminiai
20110 Įsigijimo savikaina
20119 Vertės sumažėjimas (-)
2012 Nebaigta gamyba
20120 Įsigijimo savikaina
20129 Vertės sumažėjimas (-)
2013 Pagaminta produkcija
20130 Įsigijimo savikaina
20139 Vertės sumažėjimas (-)
2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti
20140 Įsigijimo savikaina
20149 Vertės sumažėjimas (-)

202 Išankstiniai apmokėjimai
2021 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
2023 Išankstiniai mokėjimai biudžetui, išskyrus pelno mokestį
2024 Būsimųjų laikotarpių sąnaudos
2029 Abejotinos skolos (-)

203 Nebaigtos vykdyti sutartys
2031 Savikaina
2032 Pripažintas pelnas
2033 Vertės sumažėjimas (-)

24 Per vienerius metus gautinos sumos

241 Pirkėjų įsiskolinimas
2411 Pirkėjai
2419 Abejotinos skolos (-)

242 Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos
2421 Dukterinių įmonių skolos
2422 Asocijuotų įmonių skolos
2429 Abejotinos skolos (-)

243 Kitos gautinos sumos
2431 Gautinas PVM
2432 Biudžeto skola įmonei
2433 Sodros skola įmonei
2434 Kitos gautinos skolos
2435 Atskaitingi asmenys
2436 Sukauptos gautinos pajamos
2439 Abejotinos skolos (-)

26 Kitas trumpalaikis turtas

261 Trumpalaikės investicijos
2611 Kitų įmonių akcijos
2612 Obligacijos
2613 Kiti vertybiniai popieriai
2619 Vertės sumažėjimas (-)

262 Terminuoti indėliai

263 Kitas trumpalaikis turtas
2631 Kitas trumpalaikis turtas
2632 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis

27 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

270 Pinigų ekvivalentai
271 Sąskaitos bankuose
272 Kasa
273 Pinigai kelyje
279 Įšaldytos sąskaitos (-)

3 NUOSAVAS KAPITALAS

30 Kapitalas

301 Įstatinis pasirašytasis kapitalas
3011 Paprastosios akcijos
3012 Privilegijuotosios akcijos
3013 Darbuotojų akcijos

302 Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)

303 Akcijų priedai

304 Savos akcijos (-)

32 Perkainojimo rezervas (rezultatai)

321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatas

322 Ilgalaikio finansinio turto perkainojimo rezultatas

33 Rezervai

331 Privalomasis

332 Savoms akcijoms įsigyti

333 Kiti rezervai

34 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

341 Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
3411 Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas ataskaitinių metų grynasis nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
3412 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

342 Ankstesniųjų metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
3421 Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas ankstesniųjų metų grynasis nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
3422 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)
3423 Ankstesniųjų metų apskaitos politikos keitimo nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
3424 Ankstesniųjų metų esminių klaidų taisymo nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

35 DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS

3501 Gautinos dotacijos ir subsidijos
3511 Gautos dotacijos ir subsidijos

390 Suvestinės sąskaitos

4 MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

40 Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

401 Finansinės skolos
4011 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai
4012 Kredito įstaigoms
4013 Kitos finansinės skolos

402 Skolos tiekėjams

403 Gauti išankstiniai apmokėjimai

404 Atidėjimai
4041 Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo atidėjimai
4042 Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjimai
4043 Kiti atidėjimai

405 Atidėtieji mokesčiai
4051 Atidėtasis pelno mokestis

406 Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
4061 Įsipareigojimai pagal mokestinės paskolos sutartis
4062 Kiti įsipareigojimai

44 Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

441 Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
4411 Lizingo (finansinės nuomos) ir kiti panašūs įsipareigojimai
4412 Prekybos skolos
4413 Kitos skolos

442 Finansinės skolos
4421 Kredito įstaigoms
4422 Kitos skolos

443 Skolos tiekėjams

444 Gauti išankstiniai apmokėjimai

445 Pelno mokesčio įsipareigojimai

446 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
4461 Mokėtinas darbo užmokestis
4462 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis
4463 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos
4464 Mokėtinos garantinio fondo įmokos
4465 Kitos išmokos dirbantiesiems
4466 Atostoginių kaupimai

447 Atidėjimai

448 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
4481 Mokėtini dividendai
4482 Mokėtinos tantjemos
4483 Sukauptos sąnaudos
4484 Mokėtinas PVM mokestis
4485 Kiti mokėtini mokesčiai biudžetui
4486 Kitos mokėtinos sumos

5 PAJAMOS

50 Pardavimo pajamos

500 Pardavimo pajamos
500 Pardavimo pajamos
505 Suteiktų paslaugų pajamos

509 Nuolaidos, grąžinimai (-)

52 Kitos veiklos pajamos
5211 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas
5221 Kitos netipinės veiklos pajamos

53 Finansinės-investicinės veiklos pajamos
532 Dividendų pajamos
533 Baudų ir delspinigių pajamos
534 Investicijų perleidimo pelnas
535 Palūkanų pajamos
536 Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka
538 Investicijų perkainojimo pajamos
539 Kitos finansinės-investicinės veiklos pajamos

54 Pagautė

59 Pelno paskirstymas
591 Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas
592 Pervedimai iš rezervų
593 Nepaskirstytasis nuostolis
594 Akcininkų įnašai nuostoliams padengti

6 SĄNAUDOS

60 Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina

600 Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina
6000 Parduotų prekių savikaina
6001 Suteiktų paslaugų savikaina
6002 Pirkimai
6003 Tiesioginės gamybos išlaidos
6004 Netiesioginės gamybos išlaidos
6005 Atsargų padidėjimas / sumažėjimas

609 Nuolaidos, grąžinimai (-)

61 Veiklos sąnaudos

610 Pardavimų sąnaudos
6100 Komisinių tretiesiems asmenims sąnaudos
6101 Pardavimų paslaugų sąnaudos
6102 Skelbimų ir reklamos sąnaudos
6103 Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos
6104 Kitos pardavimo sąnaudos
6105 Gautos nuolaidos (-)

611 Bendrosios ir administracinės sąnaudos
6110 Nuomos sąnaudos
6111 Remonto ir eksploatacijos sąnaudos
6112 Mokėjimų tretiesiems asmenims sąnaudos
6113 Draudimo sąnaudos
6114 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos
6115 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos
6116 Amortizacijos sąnaudos
6117 Abejotinų skolų sąnaudos
6118 Kitos bendrosios sąnaudos
6119 Gautos nuolaidos (-)

612 Veiklos mokesčių sąnaudos
6121 Kelių mokesčio sąnaudos
6122 Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos
6123 Neatskaitomo PVM sąnaudos
6124 Aplinkos teršimo mokesčio sąnaudos
6125 Kitų mokesčių sąnaudos

613 Turto vertės sumažėjimo sąnaudos
6131 Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos
6132 Nematerialaus turto vertės sumažėjimo sąnaudos
6133 Materialaus ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudos
6134 Kito turto vertės sumažėjimo sąnaudos

614 Atidėjimų sąnaudos

615 Kitos administracinės sąnaudos

62 Kitos veiklos sąnaudos
621 Ilgalaikio turto perleidimo nuostolis
622 Kitos sąnaudos

63 Finansinės-investicinės veiklos sąnaudos
630 Palūkanų sąnaudos
632 Investicijų vertės sumažėjimo sąnaudos
633 Investicijų perleidimo nuostolis
635 Baudų ir delspinigių sąnaudos
636 Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka
637 Kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos
638 Investicijų perkainojimo sąnaudos

64 Netekimai

65 Pelno mokesčiai
651 Ataskaitinių metų pelno mokesčiai
652 Pervedimai į atidėtuosius pelno mokesčius

69 Pelno paskirstymas
690 Praėjusių metų nepaskirstytasis nuostolis
691 Pervedimai į įstatymo nustatytus rezervus
693 Nepaskirstytasis pelnas
692 Pervedimai į kitus rezervus
694 Dividendai
696 Kiti paskirstymai
______________

Siūlau šalinti